Eligible staff please register here >>>

Die Taaleenheid

Wie is ons?

Die Taaleenheid, onder die beskerming van dieFundani Sentrum vir Hoër Onderwysontwikkeling, is ’n beleidsimplementeringstruktuur van die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie (KSUT).  Dit doen verantwoording aan die Taalkomitee van die Senaat (TKS).  Dit is die Eenheid se plig om in die uitvoering van sy funksies en verantwoordelikhede, volgens die mandaat van die TKS, alle beleidsimplementeringsprosesse oor die totale instelling heen te koördineer met inagneming van al die relevante administratiewe en akademiese aktiwiteite aan KSUT.

Doelwitte

Doelwit EenTaalbeleidsimplementering

Om uitdrukking te gee aan die status en beginsels van die taalbeleid en ’n linguistiese balans te bereik deur die integrasie van meertaligheid in soveel as moontlik aktiwiteite van die Universiteit.

Doelwit tweeTaalondersteuningsdienste

Om gesonde raad en voortreflike taalondersteuningsdienste aan fakulteite en departemente, ondersteuningsdienste en die Uitvoerende Bestuur van die universiteit te bied ten einde volle toegang tot inligting vir administratiewe, akademiese en algemene doeleindes te verseker.

Doelwit drie:Openbare onderwys en steunwerwing

Om openbare onderwys en steunwerwingsaktiwiteite te inisieer en implementeer in samewerking met relevante instellings en taalgemeenskappe, ten einde taalontwikkeling, meertaligheid en multikulturaliteit aan KSUT te versterk.

Doelwit vier:Onderrig, leer en navorsingsontwikkeling

Om ’n betekenisvolle bydrae te lewer tot die generering en opbou van kennis, en sodoende ’n toepassingsentrum vir meertalige onderwys,leer en navorsingsontwikkeling te word, tot die voordeel van die diverse studentebevolking en personeelDit sal Afrikatale as tale van wetenskap, tegnologie, onderwys en navorsing in hoëronderwysinstellings en in die breër ekonomiese gemeenskap bemagtig en bevorder.

Doelwit vyf:Monitering en evaluering

Om die tempo van en vordering met die implementering van taalverwante aktiwiteite en programme te moniteer en evalueer ten einde die inherente uitdagings wat die proses mag belemmer, regstreeks te hanteer.